Welke taken horen bij welk TEAM

Tip: Druk op CTR-F om met een trefwoord te zoeken op deze pagina.

OVERDRACHTSDOCUMENT BESTUUR HV AVANTI

 
BEHEER EN ONDERHOUD
Aanspreekpunt gebruik buitenlocatie (clubhuis/terrein/kleedkamers)
Aanspreekpunt over clubhuis
Afvalscheiding/vuilnisbakken/ophalen (schoonhouden terrein)
Agendabeheer De Schakel
Alarm clubhuis
Bardiensten inroosteren (Ancke)  (barcommissie/inwerken vrijwilligers)
Beachhandbalveld freezen
Besproeien grasveld in de zomer i.o.m. FC Drunen
Bestuursreglement alcohol gebruik HV Avanti
Buitencompetitie Handbal
Energiebeleid (besparing)
Groot onderhoudsplan (gebouw/velden)
Inkoop/voorraadbeheer
Instructieboek horeca richtlijnen (actualiseren)
IVA certificering vrijwilligers (Instructie Verantwoord Alcohol)
Kaartclub clubhuis
Netten/doeltjes
Onderhoud gebouw en terrein (coördinatie en handen uit de mouwen)
Onderhoud installaties (Gas/boiler/verwarming, elektra, water)
Onderhoud keukenapparatuur
Richtlijnen para-commerciele activiteiten.
Schoonmaak (ballenhok/douches/kleedkamer/clubhuis/was)
Seizoenplanning (winter- en zomersluiting)
Sleutelbeheer kantine en kleedkamers en afhaalpunt sleutels.
Team activiteiten clubhuis
Toezicht en controle horeca/hygiëne.
Toezicht en controle locatie/terrein HV Avanti.
Veiligheid (calamiteitenplan/EHBO doos/BHV)
Vergaderingen clubhuis
Verhuuractiviteiten clubhuis
Voedsel en waren (frietvet/diepvries/koelkasten)
Wandel vierdaagse

COMMUNICATIE
Advertenties website.
Publiciteit (kranten etc)
Redactie
Relatiebeheer
Sponsoring
Website (Marjon Elshout en Angelique van den Hout)
Website beheer
Website Leden/verenigingsinformatie

FINANCE
Aanmaningen, eventueel gevolgd door verdere maatregelen bij wanbetalers (uitvoering Ester v/d Hout, eindverantwoording penningmeester)
Aanvragen en verdere afhandeling van subsidies
Afleggen van verantwoording van zijn/haar beheer aan de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering
Afspraken en naleving over de wijze waarop met kasgelden wordt omgegaan (denk aan playbackshow, kamp)
Maken van overzichten van de wijze waarop de gelden zijn besteed (jaarwerk opstellen)
Nakomen van alle financiële verplichtingen
Opstellen van begrotingen
Overleggen van alle bescheiden en het verstrekken van alle inlichtingen aan de door de Alg. Ledenvergadering benoemde kascommissie
Registreren van alle financiële transacties van de vereniging
Tijdige inning van baropbrengt en andere financiële bijdragen (subsidies, opbrengst sponsoren, adverteerders en eventueel opstellen nota’s)
Uitvoeren van het financiële beleid zoals vastgesteld door de Alg. Ledenvergadering
Zorgdragen voor tijdige inning van contributies (uitvoering Ester v/d Hout, eindverantwoording penningmeester)

HANDBALTEAMS
Aandachtspunten m.b.t. teams (zoals kampioenschap)
Contact "De schroef"
Grote Clubactie
Sportkompas

PROGRAMMABUREAU
Oud ijzer

SECRETARIAAT
Aanspreekpunt en afhandeling voor alle klachten
Algemeen contactpersoon HV Avanti
Alles in sportlink zetten (Annemiek)
Archivering van alle post en andere stukken die op de vereniging betrekking hebben
Eerst verantwoordelijke en aanspreekpunt voor de vereniging
Ledenadministratie
Ledenlijst actueel houden
Mail van de bond doorgeven aan diverse personen en navragen of het gebeurd is wat er gedaan moet worden
Nieuwe leden aan de bond doorgeven, foto en inschrijfformulier doorgeven voor contributie (Annemiek)
Uitslagen iedere week invoeren en formulieren opsturen (Annemiek)
Vergunningen m.b.t. clubhuis
Verslag maken van algemene ledenvergaderingen / verspreiding van het verslag
Versturen van kaarten en/of bloemen indien daartoe aanleiding is.
Verwerking van de in- en uitgaande post
Wedstrijdformulieren 1x per maand printen en aan de diverse coaches afgeven (Annemiek)
Wedstrijdsecretariaat (Annemiek)
Wedstrijdwijzigingen doorgeven (Annemiek)
Inhuren sporthal voor wedstrijden (Annemiek)
Ziet toe op het nakomen van de bepalingen genoemd in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en andere reglementen die in de vereniging zijn  vastgesteld. Zo nodig neemt hij actie om nieuwe reglementen te maken of bestaande reglementen te actualiseren
Zorgen dat de betrokkenen tijdig de uitnodiging en de agenda en eventuele andere vergaderstukken ontvangen
Zorgen voor informatiemateriaal, inschrijf- en mutatieformulieren in het clublokaal en bij de (bestuurs)leden

TECHNISCHE ZAKEN
Evaluatie/individuele acties richting een trainer/coach
Inhuren sporthal voor oefenwedstrijden
Inhuren sporthal voor trainingen
Scheidsrechtercontactpersoon
Scheidsrechterszaken
Strafzaken
Trainers/coachen
Teamindelingen maken {team handbalteams is hier mede verantwoordelijk voor}
Trainingstijden vastleggen a.d.h.v. teamindelingen {team handbalteams is hier mede verantwoordelijk voor}
Aanspreekpunt over trainingen, wedstrijden, scheidsrechters
Betaalde trainers
Deelnemen vergaderingen van de bond over wedstrijdzaken en nieuwe ontwikkelingen
NHV contactpersoon
TTL bestuurslid/vertegenwoordiger

TEAMLINKS VAN DE TEAMS
Informeren waarom leden stoppen.
Nieuwe leden informatie geven.
Nieuwsfeiten doorgegeven aan TL communicatie+handbalteams

TO {teamlink overleg}
Deelnemer aan de clusterbijeenkomsten (4x per jaar) met de handbalverenigingen uit de Langstraat. Avanti, Elshout, Blauw-Wit, Tachos, Desk en Witte Ster. NHV zit hier ook bij, doel is elkaar informeren en NHV nieuws uitwisselen.
Aanspreekpunt gebruik buitenlocatie t.o.v. Gemeente Heusden (eigenaar/verhuur)
Deelnemer aan diverse (sport)activiteiten namens Avanti in onze gemeente, denk hierbij aan initiatieven vanuit de Gemeente, scholen, andere verenigingen, Stichting de Schroef, sportcafe, subsidieavonden, informatieavonden rondom de nieuwe sporthal
Houden van evaluatiebijeenkomsten.
In woord en geschrift motiveren van de leden om aan het verenigingsleven deel te nemen
Jeugd- en ouderparticipatie
Ledenwerving
Leiding geven aan het bereiken van de doelstellingen die de vereniging nastreeft
Maken van een jaarverslag over al datgene dat in de vereniging in het verslagjaar is voorgevallen
Netwerkbijeenkomsten
Verzorgen van informatie die onder de leden verspreid moet worden
Werven en begeleiden van betaalde krachten en/of vrijwilligers
Ledenwerving
Vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten {hier is ook de voorzitter verantwoordelijk voor}
 
Terug naar boven